Planning: Search applications Forms: Online and Downloads Register of Electors Council Meetings

Seirbhísí

Tá Comhairle Baile Chaisleán an Bharraigh freagrach as go leor
seirbhísí sa bhaile mór.  Roghnaigh an tseirbhís atá uait
ó na naisc seo thíos.

Bóithre

Bonneagar riachtanach atá i gcóras éifeachtach iompair ar bhóthair chun tacú le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta Chaisleán an Bharraigh.Tá ról tábhachtach ag Comhairle Baile Chaisleán an Bharraigh i gcothú agus i bhfeabhsú ghréasán na mbóithre sa bhaile mór, agus i dtacú leis an bpobal áitiúil dá bharr.

Tá na príomhbhóthair náisiúnta agus na bóithre náisiúnta den dara grád a ghabhann tríd an mbaile mór faoi chúram na Comhairle Contae i gcónaí, ach is í an Chomhairle Baile atá freagrach as formhór na mbóithre laistigh den bhaile mór é féin.

Tá Comhairle Baile Chaisleán an Bharraigh i bhfeighil ar bheagnach 28km de bhóthar. Rachaidh sé seo i méid de réir mar a chuirfear níos mó eastáit tithíochta faoi choimirce na Comhairle Baile. Tagann formhór den chistiú i gcomhair chothú na mbóithre seo ón Roinn Iompair agus ó acmhainní Chomhairle Baile Chaisleán an Bharraigh í féin (ioncam an bhuiséid). I measc na ngnáthoibreacha a dhéantar, déantar uasghrádú ar dhromchla na mbóithre sa bhaile mór, athchóiriú ar na cosáin agus tógáil cosán nua, agus athchóiriú ar lánaí an bhaile mhóir.

Map Showing Roads in Charge of Castlebar Town Council


Tionscadail Reatha Bhóthair

Scéim Feabhsúcháin na Príomhshráide

R311 – Bóthar Bhéal Easa